ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565