ขอแสดงมุทิตาจิต แด่พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณฺ (บุญยืน) ได้รับรางวัล คุณสมฺปนฺโน

ขอแสดงมุทิตาจิต แต่พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณฺ (บุญยืน) ได้รับรางวัล คุณสมฺปนฺโน

กำหนดการวันทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ และ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

งานวันทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ และ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดบูรณาการหลักธรรมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดบูรณาการหลักธรรมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ 1

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. ได้รับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ พิฆเนศวร ประจำปี ๒๕๖๔ สาขา รางวัลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น และรางวัลอื่นๆ

ขอแสดงความยินดี พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. ได้รับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ พิฆเนศวร ประจำปี ๒๕๖๔ สาขา รางวัลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น และรางวัลอื่นๆ