ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ขอแสดงความยินดี วารสารนิสิตวัง

ขอแสดงความยินดี วารสารนิสิตวัง ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 แบบรับตรง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 แบบรับตรง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก พุทธศักราช 2565 (ออนไลน์)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก พุทธศักราช 2565 (ออนไลน์)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565