โครงการสัมมนาบุคลากรพัฒนาสายสนับสนุนและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี เพื่อความเป็นวิทยาเขตแห่งศีลธรรมและดิจิทัล

โครงการสัมมนาบุคลากรพัฒนาสายสนับสนุนและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี เพื่อความเป็นวิทยาเขตแห่งศีลธรรมและดิจิทัล

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (รก.) อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (รก.) อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ พิฆเนศวร ประจำปี 2565 สาขา ผู้สืบสานด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณสาขา ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น

ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (รก.) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณสาขา ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น

โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย

ณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการการสอนภาษาอังกฤษ จัดอบรมสัมมนาในโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย เวลา 07.00-16.30 น.