ขอถวายมุทิตาสักการะ พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. ได้รับรางวัล”ธรรมจักรทอง” สาขา ศาสนศึกษาดีเด่น

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. ได้รับรางวัล”ธรรมจักรทอง” สาขา ศาสนศึกษาดีเด่น

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. ได้รับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ พิฆเนศวร ประจำปี ๒๕๖๔ สาขา รางวัลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น และรางวัลอื่นๆ

ขอแสดงความยินดี พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. ได้รับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ พิฆเนศวร ประจำปี ๒๕๖๔ สาขา รางวัลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น และรางวัลอื่นๆ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมบุคลากร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมบุคลากรในรูปแบบออนไซต์และในรูปแบบออนไลน์