เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม”โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2565 (ออนไลน์)” เวลา 12.30-16.30 น. มีกำหนดการตามลำดับดังนี้

เวลา 13.00 น.
พิธีเปิดกิจกรรม โดย พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี

กล่าวถวายรายงานโดย พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ,รก.

พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ,รก.

 พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ กล่าวบรรยาย ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวันวิสาขบูชา และนำสวดมนต์ออนไลน์ เจริญ จิตภาวนา

บรรยายเรื่อง “วิสาขบูชา มองสถานภาพปัจจุบันของพุทธศาสนาไทย” วิทยากรโดย ผศ.ดร. อดุลย์ คนแรง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร. อดุลย์ คนแรง วิทยากร
อาจารย์ ชาญพัฒน์ ขำขัน พิธีกรดำเนินกิจกรรม

บรรยากาศโดยภาพรวม