เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์ อาทิตย์ ชูชัย เข้าร่วมประชุมหารือแกนนำคณะทำงานเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่2) ภายใต้ โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 09.00-16.30 น.

ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ อาทิตย์ ชูชัย