เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมงาน ประมาณ 50 รูป/คน มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้

ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระกิตติสารสุธี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ภาคบ่าย พิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และบำเพ็ญประโยชน์