เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมสัมมนา “โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม

มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมสัมมนา ดังนี้
1.พระครูวินัยการโกวิท
2.พระมหาสายัณห์ เปมสีโล,ดร.
3.ผศ.ดร.จำรูญ พริกบุญจันทร์
4.ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล
5. อาจารย์ สนิท วงปล้อมหิรัญ
และ 6. อาจารย์ นฤมล ชุ่มเจริญสุข