โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เช้าร่วมอบรมสัมมนา “โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563