ผศ.ดร.สำราญ  ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขต มวก. เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.สำราญ  ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขต มวก. เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา