เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูสุภัทรสีลโสภณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผศ.ดร. สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณาจารย์ ดร.มนตรี รอดแก้ว อ.ไชยยา เรืองดี อ.นฤมล ชุ่มเจริญสุข และนักศึกษา ออกแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนสุธีวิทยา อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี