เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย อ.ไชยยา เรืองดี อ.สนิท วงปล้อมหิรัญ อ.นฤมล ชุ่มเจริญสุข และตัวแทนนักศึกษา นายเกรียงไกร ดีอยู่ นักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มาแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ที่โรงเรียนหนองแคสรกิจวิทยา