เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567 สำนักงานตรวจสอบภายใน  สังกัดสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้สรุปผลการดำเนินงานต่อ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้เข้าตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566-วันที่ 4 มกราคม 2567 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2. เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ สามารถนำไปอ้างอิงได้อย่างเหมาะสมและทันกาล มีบุคลากรเข้าร่วมรับฟัง 23 รูป/คน ทั้งในสถานที่และระบบออนไลน์