เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรม”โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” นำโดย ท่านพระครูสุภัทรสีลโสภณ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และเป็นประธานในพิธี ณ ห้องเรียนรวม อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 07.30-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 55 รูป/คน

พระครูสุภัทรสีลโสภณ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ประธานในพิธี
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวถวายรายงานความเป็นมาและความสำคัญของโครงการต่อประธานในพิธี
อาจารย์ พนมนคร มีราคา อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง ฝึกการใช้เทคโนโลยี AI ในด้านต่างๆ

บรรยากาศการอบรมภาคเช้า

ภาคบ่าย