เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 พระครูสุภัทรสีลโสภณ, ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ สนิท วงปล้อมหิรัญ เข้าร่วม พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย กับ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 08.30-10.30 น. พร้อมกันนี้ได้ส่งตัวนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่3 เพื่อทำการฝึกสอนอีกด้วย