เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นำโดย พระครูสิริเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต (รก.) และคณะ ประกอบด้วย
1.พระครูสุภัทรศีลโสภณ ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์
2.ดร.มนตรี รอดแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์
3.อาจารย์ ชาญพัฒน์ ขำขัน อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะศาสนาและปรัชญา
4.พระกฤษณชัย สวัสดี ประธานนักศึกษา
5.พระสุทธิพงษ์ ตัณฑิกุล บันทึกภาพฝ่ายประชาสัมพันธ์
6.พระปิติภัทร บัวด้วง นักศึกษาฝึกงาน
7.นายสมเกียรติ แสงสว่าง พนักงานขับรถ