เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ดำเนินและรับผิดชอบโครงการโดย อาจารย์วรวุฒิ สุขสมบูรณ์ ณ อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 08.00-16.30 น. มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้

ภาคเช้า

พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์,รก. ประธานในพิธีเปิด ภาคเช้า

พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการต่อประธานในพิธี

บรรยายเรื่อง “ขั้นตอนการเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน” โดย นายธนกฤต กล้าแข็ง ผู้จัดการบริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด และศิษย์เก่า มมร.มวก.

ภาคบ่าย

-นำเสนอผลการปฏิบัติศาสนกิจ การฝึกสอน และการสังเกตการสอน ของนักศึกษาสาขาต่างๆ

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธี ภาคบ่าย