เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรม “โครงการอบรมกรรมฐาน” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียว(สาขาวัดสังฆทาน) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2566 รับผิดชอบโครงการโดย พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (รก.)

บรรยากาศในวันต่างๆ