เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม และห้องเรียนรวม อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) และชุมชนภายในวัดชูจิตธรรมาราม รวมทั้งสิ้น 136 รูป/คน ซึ่งโครงการนี้รับผิดชอบโดย อ.นฤมล ชุ่มเจริญสุข มีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 24 สิงหาคม 2566

-พิธีเปิดโครงการ โดย พระครูสุภัทรสีลโสภณ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ประธานในพิธี

พระครูสุภัทรสีลโสภณ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์

-กิจกรรมฝึกการทำความรู้จัก กับเพื่อนกลุ่มต่างๆ พบครูวิทยากรประจำกลุ่ม กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ฝึกทักษะการฟังตามคำบอก คำใบ้ การสะกดคำ การสังเกตุ วิเคราะห์แยกแยะฝึกทักษะการอ่าน การออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกเขียนตามคำบอก และฝึกการพูดภาษาอังกฤษ ให้กล้าแสดงออก

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

มีกิจกรมมสนทนาภาษาอังกฤษ โดยฝึกทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ จากวิทยากร สอนการแสดงภาษามือสัญลักษณ์ A ถึง Z ฝึกทักษะรูปแบบการสนทนา โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สัมภาษณ์ครูวิทยากร การทายคำตามรูปภาพ และตัวอักษร ชิงรางวัล