เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน 130 ปี แห่งการสถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2566 และเพื่อเข้ารับคำสั่งแต่งตั้งในตำแหน่งผู้บริหาร จากเจ้าพระคุณสมเด็จมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม