เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานแสดงมุทิตาสักการะ พระกิตติสารสุธี,ดร. รองอธิการบดี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเรียนรวม อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 15.00-16.00 น.