เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 โดยมีพระเดชพระคุณ พระกิตติสารสุธี,ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์และในห้องประชุมรวม 29 รูป/คน