เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้ 1.การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ตามช่องทางต่างๆและการติดตามรายงานผล 2. การวิจัย ของบุคลากรสายอาจารย์ 3.การเปิดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์วิกฤติโควิด 4.การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 5.โครงการ และ 6.เรื่องอื่นๆ