เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมลงนามการวิจัย MOA ระหว่างประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย