เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม เริ่มประชุมเวลา 13.00-16.30น.