กำหนดการ
งานวันทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ และ

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
วันพุธที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุม อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

เวลา 09.45 น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
อาคาร 8 0 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
เวลา 1 0. 0 0 น. – พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดีฯ ประธานในพิธี เดินทางมาถึงห้องประชุม

 • จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  – ผู้แทนอาราธนาศีล รับศีล
 • พระนักศึกษาจำนวน 1 0 รูป บังสุกุล อุทิศแด่บูรพาจารย์
  – คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
 • พระสงฆ์อนุโมทนา
 • พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดีฯ มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุในนามวิทยาเขตฯ
 • รองอธิการบดี มอบของที่ระลึกแด่ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2564
 • ผู้อำนวยการทั้ง 3 สำนัก มอบเกียรติบัตร และรางวัลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
  ประจำปี 2564
 • พิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2564
 • ผู้แทนบุคลากร กล่าวอวยพรผู้เกษียณอายุงาน
 • ผู้เกษียณอายุงานกล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณเพื่อนร่วมองค์กร
 • พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดีฯ กล่าวสัมโมทนียกถา เป็นเสร็จพิธี
 • ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลบริเวณห้องเรียนรวม อาคาร 8 0 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
 • ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
  เวลา 11. 0 0 น. – เป็นอันเสร็จพิธี

หมายเหตุ : – กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
– การแต่งกายบุคลากร ชุดผ้าไหม/ชุดสุภาพ
– นักศึกษา ชุดนักศึกษา/ชุดกิจกรรมตามสาขาวิชา
– ผู้เกษียณอายุราชการ แต่งชุดสีกากี