เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 งานประทานรางวัลเกียรติยศ “พิฆเนศวร” รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (รก.) อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ พิฆเนศวร ประจำปี 2565 สาขา ผู้สืบสานด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ