ชื่อโครงการ/กิจกรรมวันที่จัดโครงการ/กิจกรรมเกียรติบัตร
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปี 256612-13 พฤษภาคม 2566พระสอนเดิม | พระสอนใหม่
โครงการต้านภัยยาเสพติด26-27 มิถุนายน 2566โปรดคลิก