ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

             ระบบบริจำคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)  เป็นระบบสำหรับรองรับข้อมูลการรับบริจาค และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค ให้สามารถใช้ สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร