ห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ห้องเรียนออนไลน์ทั้งหมด

อาจารย์ผู้บรรยายรายวิชาวันที่สอนเวลาที่สอนแอพพลิเคชันลิงค์ห้องเรียนอีเมล์
พระกิตติสารสุธีพระพุทธศาสนามหายานจันทร์13.00-16.30 น.
zoom cloud meetingโปรดคลิกChai2ch13@gmail.com
พระครูวิภัชธรรมวิจิตรศาสนาเพื่อการพัฒนาจันทร์08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกdomrong10101@gmail.com
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมปรัชญาสังคมและการเมืองจันทร์12.30-15.30 น.
13.00-16.30 น.
zoom cloud meetingโปรดคลิกpaijitsakong@gmail.com
พระครูวินัยการโกวิทพระพุทธศาสนานิกายหลัก (BU 5005)จันทร์08.30-11.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกdoawtiam11@hotmail.com
พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (BU 5001)จันทร์12.30-15.30 น.Google Meetโปรดคลิกcharuwat.cha.@mbu.ac.th
พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศการปฏิบัติกรรมฐาน (BU 5008 )จันทร์15.30-18.30 น.Google Meetโปรดคลิกcharuwat.cha.@mbu.ac.th
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมแนวคิดปรัชญาและวิทยาศาสตร์พฤหัสบดี08.30-11.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกpaijitsakong@gmail.com
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมการปฎิบัติกรรมฐานพุธ13.00-16.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกpaijitsakong@gmail.com
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมแนวคิดปรัชญาและวิทยาศาสตร์เสาร์08.30-11.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกpaijitsakong@gmail.com
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาเสาร์13.00-16.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกpaijitsakong@gmail.com
พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา BU 5001 เสาร์12.30-15.30 น.Google Meetโปรดคลิกcharuwat.cha.@mbu.ac.th
พระครูวิภัชธรรมวิจิตรพระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์ อังคาร08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกdomrong10101@gmail.com
พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา BU 5001 อังคาร13.00-16.30 น.Google Meetโปรดคลิกcharuwat.cha.@mbu.ac.th
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ED 1009
อังคาร08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ED 1006
อังคาร13.00-16.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ED1007
จันทร์08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา ED 1002
จันทร์13.00-16.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ED 1066
พฤหัสบดี13.00-16.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ ED 1004
ศุกร์08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา BU 5006
พุธ12.30-15.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลแนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์ GE 2001พุธ15.30-18.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ1 ED1047-62 จันทร์08.30-11.30 น.Lineโปรดคลิกyuyyuy5@hotmail.com
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ED1049-62
จันทร์13.00-16.30 น.Lineโปรดคลิกyuyyuy5@hotmail.com
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ED1055-62พฤหัสบดี13.00-16.30 น.Lineโปรดคลิกyuyyuy5@hotmail.com
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ED1069-59 อังคาร13.00-16.30 น.Lineโปรดคลิกyuyyuy5@hotmail.com
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขการแปลสารคดีและบันเทิงคดี ED1071-59พฤหัสบดี08.30-11.30 น.Lineโปรดคลิกyuyyuy5@hotmail.com
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขภาษาอังกฤษพื้นฐาน
GE3002-621
พุธ12.30-15.30 น.Lineโปรดคลิกyuyyuy5@hotmail.com
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา GE3005-621 พุธ15.30-18.30 น.Lineโปรดคลิกyuyyuy5@hotmail.com
พระครูวินัยการโกวิทประวิติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา BU5001อังคาร13.00-16.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกevethailand99@gmail.com
พระครูวินัยการโกวิทพระไตรปิฎกศึกษา ๒ BU5003พุธ08.30-11.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกevethailand99@gmail.com
พระครูวินัยการโกวิทคุณธรรมสำหรับครู ED1011พฤหัสบดี08.30-11.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกevethailand99@gmail.com
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมปรัชญาสังคมและการเมืองอังคาร12.30-15.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกpaijitsakong@gmail.com
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมจริยศาสตร์อังคาร15.30-18.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกpaijitsakong@gmail.com
นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ (SO2138) จันทร์08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกmbu.wut58@gmail.com
นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ (SO2138 ห้อง ข.)อังคาร12.30-15.30 น.Google Meetโปรดคลิกmbu.wut58@gmail.com
นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์การเมืองและการปกครองท้องถิ่น (SO2114)อังคาร15.30-18.30 น.Google Meetโปรดคลิกmbu.wut58@gmail.com
นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์เตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (SO2140)พุธ08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกmbu.wut58@gmail.com
นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์การเมืองและการปกครองท้องถิ่น (SO2116)พฤหัสบดี08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกmbu.wut58@gmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าทางปรัชญา
PH2017-59
จันทร์12.30-15.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ
GE3006 -63
จันทร์15.30-18.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลการวางแผนชีวิต
GE2003-621
อังคาร08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
SO2107-59
พุธ13.00-16.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลโครงสร้างภาษาอังกฤษ
ED1046-62
พฤหัสบดี13.00-16.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ED1054-62
ศุกร์08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
SO2107-59
เสาร์08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลพระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
BU5008-62
อังคาร13.00-16.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
อาจารย์ผู้บรรยายรายวิชาวันที่สอนเวลาที่สอนแอพพลิเคชันลิงค์ห้องเรียนอีเมล์
พระครูวิภัชธรรมวิจิตรศาสนาเพื่อการพัฒนาจันทร์08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกdomrong10101@gmail.com
พระครูวินัยการโกวิทพระพุทธศาสนานิกายหลัก (BU 5005)จันทร์08.30-11.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกdoawtiam11@hotmail.com
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ED1007
จันทร์08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (BU 5001)จันทร์12.30-15.30 น.Google Meetโปรดคลิกcharuwat.cha.@mbu.ac.th
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมปรัชญาสังคมและการเมืองจันทร์12.30-15.30 น.
13.00-16.30 น.
zoom cloud meetingโปรดคลิกpaijitsakong@gmail.com
พระกิตติสารสุธีพระพุทธศาสนามหายานจันทร์13.00-16.30 น.
zoom cloud meetingโปรดคลิกChai2ch13@gmail.com
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา ED 1002
จันทร์13.00-16.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศการปฏิบัติกรรมฐาน (BU 5008 )จันทร์15.30-18.30 น.Google Meetโปรดคลิกcharuwat.cha.@mbu.ac.th
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ1 ED1047-62 จันทร์08.30-11.30 น.Lineโปรดคลิกyuyyuy5@hotmail.com
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ED1049-62
จันทร์13.00-16.30 น.Lineโปรดคลิกyuyyuy5@hotmail.com
นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ (SO2138) จันทร์08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกmbu.wut58@gmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าทางปรัชญา
PH2017-59
จันทร์12.30-15.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ
GE3006 -63
จันทร์15.30-18.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
อาจารย์ผู้บรรยายรายวิชาวันที่สอนเวลาที่สอนแอพพลิเคชันลิงค์ห้องเรียนอีเมล์
พระครูวิภัชธรรมวิจิตรพระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์ อังคาร08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกdomrong10101@gmail.com
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ED 1009
อังคาร08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา BU 5001 อังคาร13.00-16.30 น.Google Meetโปรดคลิกcharuwat.cha.@mbu.ac.th
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ED 1006
อังคาร13.00-16.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ED1069-59 อังคาร13.00-16.30 น.Lineโปรดคลิกyuyyuy5@hotmail.com
พระครูวินัยการโกวิทประวิติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา BU5001อังคาร13.00-16.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกevethailand99@gmail.com
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมปรัชญาสังคมและการเมืองอังคาร12.30-15.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกpaijitsakong@gmail.com
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมจริยศาสตร์อังคาร15.30-18.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกpaijitsakong@gmail.com
นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ (SO2138 ห้อง ข.)อังคาร12.30-15.30 น.Google Meetโปรดคลิกmbu.wut58@gmail.com
นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์การเมืองและการปกครองท้องถิ่น (SO2114)อังคาร15.30-18.30 น.Google Meetโปรดคลิกmbu.wut58@gmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลการวางแผนชีวิต
GE2003-621
อังคาร08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลพระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
BU5008-62
อังคาร13.00-16.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
อาจารย์ผู้บรรยายรายวิชาวันที่สอนเวลาที่สอนแอพพลิเคชันลิงค์ห้องเรียนอีเมล์
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา BU 5006
พุธ12.30-15.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมการปฎิบัติกรรมฐานพุธ13.00-16.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกpaijitsakong@gmail.com
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลแนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์ GE 2001พุธ15.30-18.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขภาษาอังกฤษพื้นฐาน
GE3002-621
พุธ12.30-15.30 น.Lineโปรดคลิกyuyyuy5@hotmail.com
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา GE3005-621 พุธ15.30-18.30 น.Lineโปรดคลิกyuyyuy5@hotmail.com
พระครูวินัยการโกวิทพระไตรปิฎกศึกษา ๒ BU5003พุธ08.30-11.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกevethailand99@gmail.com
นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์เตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (SO2140)พุธ08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกmbu.wut58@gmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
SO2107-59
พุธ13.00-16.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
อาจารย์ผู้บรรยายรายวิชาวันที่สอนเวลาที่สอนแอพพลิเคชันลิงค์ห้องเรียนอีเมล์
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมแนวคิดปรัชญาและวิทยาศาสตร์พฤหัสบดี08.30-11.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกpaijitsakong@gmail.com
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ED 1066
พฤหัสบดี13.00-16.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขการแปลสารคดีและบันเทิงคดี ED1071-59พฤหัสบดี08.30-11.30 น.Lineโปรดคลิกyuyyuy5@hotmail.com
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุขภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ED1055-62พฤหัสบดี13.00-16.30 น.Lineโปรดคลิกyuyyuy5@hotmail.com
พระครูวินัยการโกวิทคุณธรรมสำหรับครู ED1011พฤหัสบดี08.30-11.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกevethailand99@gmail.com
นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์การเมืองและการปกครองท้องถิ่น (SO2116)พฤหัสบดี08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกmbu.wut58@gmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลโครงสร้างภาษาอังกฤษ
ED1046-62
พฤหัสบดี13.00-16.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
อาจารย์ผู้บรรยายรายวิชาวันที่สอนเวลาที่สอนแอพพลิเคชันลิงค์ห้องเรียนอีเมล์
พระมหาสายัณห์ เปมสีโลหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ ED 1004
ศุกร์08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกsa-2520@hotmail.com
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ED1054-62
ศุกร์08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
อาจารย์ผู้บรรยายรายวิชาวันที่สอนเวลาที่สอนแอพพลิเคชันลิงค์ห้องเรียนอีเมล์
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมแนวคิดปรัชญาและวิทยาศาสตร์เสาร์08.30-11.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกpaijitsakong@gmail.com
พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาเสาร์13.00-16.30 น.zoom cloud meetingโปรดคลิกpaijitsakong@gmail.com
พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา BU 5001 เสาร์12.30-15.30 น.Google Meetโปรดคลิกcharuwat.cha.@mbu.ac.th
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูลระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
SO2107-59
เสาร์08.30-11.30 น.Google Meetโปรดคลิกsamransri2011@hotmail.com
อาจารย์ผู้บรรยายรายวิชาวันที่สอนเวลาที่สอนแอพพลิเคชันลิงค์ห้องเรียนอีเมล์