แบบฟอร์มร้องเรียน /ร้องทุกข์

ข้อตกลงเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดช่องทางให้ประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/บุคคลภายนอก/บุคลากรภายใน/นักศึกษา ได้แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดยใช้ช่องทางนี้ในการบอกแจ้งถึงปัญหาที่กำลังประสบ เพื่อที่ทางคณะผู้บริหารจะได้ช่วยติดตามดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ร้องเรียน

หมายเหตุ
-เรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใดให้ได้รับความเสียหาย
-ต้องใช้ชื่อจริง – นามสกุลจริงในการส่ง ห้ามแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลอื่น
-หากต้องการให้ตอบปัญหากลับ ต้องกรอก E-mail Address จริงเท่านั้น