ท่านมีความประสงค์เรียนระดับปริญญาตรี

ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์)

ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)