สำหรับผู้ดูแลระบบ

รายชื่อผู้สมัคร รอบที่ 3 แบบรับตรง (รอบสุดท้าย)

ภาคปกติ (นักเรียนสมัครเอง)
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2565

กำหนดการสอบคัดเลือก รอบที่ 3
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  17 พฤษภาคม 2565
สอบข้อเขียน  24 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ์  24 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลสอบ  25 พฤษภาคม 2565
รายงานตัว/ขึ้นทะเบียน/ชำระเงิน  26 พฤษภาคม 2565


 

ภาคนอกเวลาราชการ

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2565
กำหนดการสอบคัดเลือก
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  17 พฤษภาคม 2565
สอบข้อเขียน  22 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ์  22 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลสอบ  24 พฤษภาคม 2565
รายงานตัว/ขึ้นทะเบียน/ชำระเงิน  25 - 30 พฤษภาคม 2565

Generated by wpDataTables

รอบที่ 1 (Portfolio)
รับสมัคร :  1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  1 กุมภาพันธ์ 2565

สอบสัมภาษณ์  7 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลสอบ  8 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานตัว/ขึ้นทะเบียน/ชำระเงิน  10–14 กุมภาพันธ์ 2565 

รอบที่ 2 แบบโควตา
รับสมัคร :  1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  1 เมษายน 2565

สอบสัมภาษณ์  4 เมษายน 2565
ประกาศผลสอบ  5 เมษายน 2565
รายงานตัว/ขึ้นทะเบียน/ชำระเงิน  7–11 เมษายน 2565

รอบที่ 3 แบบรับตรง
รับสมัคร :  1 กุมภาพันธ์ – 16 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  17 พฤษภาคม 2565

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ

รอบที่ 1 (Portfolio)
(แฟ้มสะสมผลงานผ่านครูประจำชั้นของโรงเรียน)
รับสมัคร :  1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565
กำหนดสอบ รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  1 กุมภาพันธ์ 2565
สอบสัมภาษณ์  7 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลสอบ  8 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานตัว/ขึ้นทะเบียน/ชำระเงิน  10–14 กุมภาพันธ์ 2565

รอบที่ 2 แบบโควตา
(โรงเรียนนำเสนอรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านเกณฑ์)
รับสมัคร :  1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
กำหนดสอบ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  1 เมษายน 2565
สอบสัมภาษณ์  4 เมษายน 2565
ประกาศผลสอบ  5 เมษายน 2565
รายงานตัว/ขึ้นทะเบียน/ชำระเงิน  7–11 เมษายน 2565

รอบที่ 3 แบบรับตรง
(นักเรียนสมัครเอง)
รับสมัคร :  1 กุมภาพันธ์ – 16 พฤษภาคม 2565
กำหนดการสอบคัดเลือก รอบที่ 3
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  17 พฤษภาคม 2565
สอบข้อเขียน  24 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ์  24 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลสอบ  25 พฤษภาคม 2565
รายงานตัว/ขึ้นทะเบียน/ชำระเงิน  26 พฤษภาคม 2565

ปฐมนิเทศนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ห้อง ก  28 พฤษภาคม 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ห้อง ข  30 พฤษภาคม 2565
อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ทุกสาขาวิชา  1- 5 มิถุนายน 2565
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกสาขาวิชา  6 มิถุนายน 2565

กำหนดการรับสมัคร ภาคนอกเวลาราชการ

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2565
กำหนดการสอบคัดเลือก
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  17 พฤษภาคม 2565
สอบข้อเขียน  22 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ์  22 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลสอบ  24 พฤษภาคม 2565
รายงานตัว/ขึ้นทะเบียน/ชำระเงิน  25 - 30 พฤษภาคม 2565

ปฐมนิเทศนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ห้อง ก  28 พฤษภาคม 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ห้อง ข  29 พฤษภาคม 2565
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกสาขาวิชา  11 มิถุนายน 2565