โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00น-16.00น. ณ อาคาร80ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะกรรมการตรวจประเมิน