ขอถวายมุทิตาสักการะ พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. ได้รับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ พิฆเนศวร ประจำปี ๒๕๖๔ สาขา รางวัลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น และรางวัลอื่นๆ

ขอแสดงความยินดี พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. ได้รับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ พิฆเนศวร ประจำปี ๒๕๖๔ สาขา รางวัลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น และรางวัลอื่นๆ