ขอแสดงมุทิตาจิต แด่พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณฺ (บุญยืน) ได้รับรางวัล คุณสมฺปนฺโน

ขอแสดงมุทิตาจิต แต่พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณฺ (บุญยืน) ได้รับรางวัล คุณสมฺปนฺโน

การจัดการความรู้และการถอดบทเรียน ความสำเร็จขององค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม

การจัดการความรู้และการถอดบทเรียน ความสำเร็จขององค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม