โดย พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน, พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, พิกุล ทองภู, อัษฎาวุธ ไชยอุดม, และพรภวิษย์ นันทชัชวาลย์กุล