เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สำหรับพระใหม่และพระเดิม ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี