เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้เวียนมาบรรจบครบอีกกาลหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 -16.15 น.