เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1.ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม 2.การสอนภาษาอังกฤษ และ 3.การปกครอง ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป