เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการต้านภัยยาเสพติด ณ วัดปวิเวการาม จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00-16.30 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 2.ได้เฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตนเองและสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดได้ และ 3. มีทักษะในการป้องกันยาเสพติดและตระหนักต่อคุณค่าของตนเองและบริหารจัดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 190 รูป/คน ดำเนินโครงการโดย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล

วันที่ 17 สิงหาคม 2565
พระโชควรรธน์ อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ประธานเปิดโครงการ

เนื้อหาการบรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม โดย คณะวิทยากร มีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้
-ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและพิษภัยยาเสพติด
-ทักษะที่จำเป็นในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด
-การนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันในสังคม


วันที่ 18 สิงหาคม 2565

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิด

เนื้อหาการบรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม โดย คณะวิทยากร มีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้
-ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและพิษภัยยาเสพติด
-ทักษะที่จำเป็นในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด
-การนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันในสังคม

เครดิตภาพ โดย คณะทีมงานกิจการนักศึกษา