เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมสัมมนา” โครงการบูรณาการพระสอนศีลธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียงตามแนววิถีพุทธ (ต่อยอด phase 2) สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meetings วันที่ 27 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 158 รูป/คน