เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนวัดศรีประชา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 150 รูป/คน ดำเนินโครงการโดย อ.นฤมล ชุ่มเจริญสุข