เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ”เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ประจำปี 2565″ ณ อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 08.00-16.30 น. ดำเนินโครงการโดย พระมหาสายัณห์ เปมสีโล,ดร. มีกำหนดการตามลำดับ ดังนี้


ภาคเช้า
พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาท


บรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน และการจัดทำการแผนการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร. วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู อาจารย์ประจำวิชา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ภาคบ่าย
บรรยายเรื่อง “การปฏิบัติตนที่ดีในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” โดย ดร.อมรัชญา ชินศรี อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เครดิตภาพ ทีมงานกิจการนักศึกษา