เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 08.00-16.30 น. มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้

-พิธีเปิดโดย พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.)

พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.)


-บรรยายเรื่อง “หลักการใช้โปรแกรม Canva ในด้านต่าง ๆ” โดย นางสาวกนกวรรณ สุกใส ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนคอตันคลอง 27 และ นายธีรพัฒน์ จันทะคุณ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

นางสาวกนกวรรณ สุกใส ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนคอตันคลอง 27
นายธีรพัฒน์ จันทะคุณ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) (ภาพขวา)

เครดิตภาพ งานกิจการนักศึกษา