เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 13.00-16.30 น.

พระครูวิภัชธรรมวิจิตร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ประธานในพิธีเปิด
พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวรายงานความเป็นมาแลัความสำคัญของโครงการต่อประธานในพิธี
พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์,ดร. บรรยายเรื่อง “ทักษะการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างศาสนทายาท”