เมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระครูวิภัชธรรมวิจิตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาบรรพชิต ทุนพัฒนาศักยภาพศาสนทายาท (ระดับดีมาก,ดี,ดีเด่น) ทุนสร้างศาสนทายาท และ ทุนสืบทอดพระพุทธศาสนา “รักไทย” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

พระครูวิภัชธรรมวิจิตร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์