เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาวิชาการด้านปรัชญา ดำเนินการโดย พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร ณ ห้องประชุม อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 07.30-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 120 รูป/คน มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้

ภาคเช้า

-พิธีเปิดโครงการ โดย พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิด

-กล่าวถวายรายงานความเป็นมาของโครงการ โดย พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมม, ดร.

– บรรยายเรื่อง การศึกษาอย่างไร้ขอบเขต ไร้ความเหลื่อมล้ำ เกิดความเสมอภาคอย่างแท้จริง เกิดขึ้นได้แล้วในยุค Disruption
โดย พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

ภาคบ่าย

-บรรยายเรื่อง สุนทรียทัศน์ทางศาสนา และวัฒนธรรมนำสังคมสู่สันติภาพ โดย ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

-ภาพบรรยากาศในโครงการ