เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “วันมาฆบูชา” ณ พระอุโบสถวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 07.30-11.00 น. ดำเนินโครงการโดย พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (รก.)