โดย สนิท วงปล้อมหิรัญ, พระมหาสายัณห์ เปมสีโล, สำราญ ศรีคำมูล, จำรูญ พริกบุญจันทร์, พระครูวินัยการโกวิท (บุญตอม ผากา)