เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูสิริเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต (รก.) ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการแนวพระพุทธศาสนา ในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ในครั้งนี้ด้วย