เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดย พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. และคณะ จัดโครงการอบรมเกณฑ์ตัวบ่งชี้ใหม่ มมร การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เวลา 08.30-16.30 น.